ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 เม.ย. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 


     

        วันที่ 14.00น.เวลา17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภัร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศประจำปี 2561 และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย จัดงานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความศรัทธารักในการศึกษาเอาคุณอ่านพร้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามครรลองของอัลกุรอานรวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกการจัดงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์มีประชาชนให้ความสนใจ ร่วมชมเป็นจำนวนมาก

      โดยผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ มี 12 ราย โดยผู้ชนะฝ่ายชายได้แก่นายมูฮัมหมัด หะยีมูซอ ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวรัตนา  สะหะมาน  ผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       และพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้ระดับประเทศแก่คณะกรรมการที่เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 24 ราย สร้างความปลาบปลื้ม ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง