ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 จัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถให้บริการซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เม.ย. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายพงศ์เทพ    ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นโครงการที่สนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ ในด้านวิชาชีพที่ได้เรียนมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความชำนาญในทักษะฝีมือ และการมีประสบการณ์ตรง ส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีจิตอาสา รู้จักทำงานเป็นทีม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ และรองรับความปลอดภัยในการเดินทาง ของผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอชื่นชมบุคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ นำมาสร้างประโยชน์และบริการประชาชน

นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รองประธานอาชีวศึกษา ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถให้บริการซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำหนดออกให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 24.30 น. (2 ผลัด) ยกเว้นศูนย์ที่ตั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น. (1 ผลัด) ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้ให้คำขวัญรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ คือ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยจัดตั้งศูนย์ให้บริการ จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์หน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และศูนย์ปั้มน้ำมันปาวาปิโตรเลียม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ในวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างความชำนาญในทักษะฝีมือ เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีจิตอาสา บริการสังคม ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์