ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี ปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 9 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 2 คน)
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานปล่อยขบวนรถ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดย นายอำนาจ ผลมาตย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานีได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 จังหวัดปัตตานี โดยบูรณาการความร่วมมือกับอำเภอปัตตานี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ ขึ้น บริเวณ ถนนนรินทราช ริมเขื่อนแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนและองค์กรเครือข่ายให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นภัยที่เกิดจากการกระทำมนุษย์ และมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน แก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ตลอดจนลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดปัตตานี มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 35 ครั้ง บาดเจ็บ 41 คน เสียชีวิต 1 คน โดยอำเภอที่เกิดเหตุสูงสุดคือ อำเภอเมือง จำนวน 7 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ คือ อำเภอกะพ้อและอำเภอทุ่งยางแดง พฤติกรรมที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์