ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอนสันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 245 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอนสันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438

วันที่ 8 มิ.ย. 60 ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอนสันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้สูงอายุ 30 คน ตัวแทนชมรมมุสลิม ศอ.บต. และผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนให้กับ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 100,000 บาท มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนผู้สูงอายุ 30 คน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ตัวแทนชมรมมุสลิม ศอ.บต. และมอบชุดละศีลอด อินผาลัม ให้กับผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อนำไปมอบให้กับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่

นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในเทศกาลเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าด้วยกัน