ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดมุกดาหารอย่างดีเยี่ยม

วันที่ 15 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดมุกดาหารอย่างดีเยี่ยม

      วันนี้ ( 15 ก.ค.63) นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน และเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ของจังหวัดดีเยี่ยม โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ผลการดำเนิน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ของจังหวัดมุกดาหาร

        โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 2 แสนไร่  ทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาวัสดุ การเกษตร หรือ เผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน  เนื่องจากมีแรงงานจำกัด ไม่สามารถตัดอ้อยส่งโรงงานได้ทัน  จนกระทั่งในปีที่ผ่านมาและปีนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และโรงงานน้ำตาล สหเรือง  ได้บูรณาการ รณรง หยุดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย ในที่โล่ง ทุกกรณี เพื่อระงับหรือลดภาวะมลพิษทางอากาศของฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อควบคุม การเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย ทั้งในเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนเมือง และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังในเขตพื้นที่ห้ามเผา และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้นำเครื่องจักรกลมาใช้ในการตัดอ้อยมากขึ้น  ส่งผลให้จังหวัดมุกดาหารมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ต่ำกว่าเกณฑ์อันตราย  พร้อมกับได้เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร.ปี 2563  ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. กำหนด

      นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดี กับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/และประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย/ของจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ของจังหวัดมุกดาหาร ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญเร่งด่วน/และเป็นวาระแห่ชาติ โดยการบูรณาการ/และได้รับความร่วมมือ/จากทุกภาคส่วน/ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน จนทำให้ปรากฎผลเป็นรูปธรรม/มีผลการดำเนินการ/ที่โดดเด่น/ และทราบว่า/มีการส่งผลการดำเนินงาน/เพื่อเสนอขอรับรางวัล/เลิศรัฐกับสำนักงาน ก.พ.ร.ในปี 2563 ด้วย

   ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำคนสำคัญและส่วนราชการ/ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหา/ที่เกิดจากฝุ่นละออง/ขนาดเล็กPM 2.5/ และดำเนินการ/แก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง/มาโดยตลอด/

และแสดงความชื่นชม ยินดี กับผู้ที่ได้รับโล่/ประกาศเกียรติคุณ/ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนได้ร่วมดำเนินการ/แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕/ เป็นอย่างดีเยี่ยม  อาทิ  สถานีดับไฟป่า จังหวัดมุกดาหาร ที่มีการเฝ้าระวังไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่  โรงงานน้ำตาล สหเรือง  มีการเพิ่มลาน/การรับซื้ออ้อยสด/ เกษตรกรชาวไร่อ้อย/ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดการเผาอ้อย

 กำนันผู้ใหญ่บ้าน/และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ในพื้นที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์/ฝ้าระวังแจ้งเตือน/พี่น้องประชาชน/ในพื้นที่ให้ร่วมกัน/งดการเผา/วัสดุทางการเกษตร/การเผาขยะ/เพื่อป้องกัน/ไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก นับเป็นความร่วมมือ/ที่น่าชื่นชมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ดำเนินการ /จนมีผลงานโดเด่น/จังหวัดมุกดาหาร/

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินการ/แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดมุกดาหาร/จะเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่น ๆ น้ำไปเป็นตันแบบ/และปรับใช้ให้สอดคล้อง/กับบริบทของแต่ละพื้นที่/และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า/จังหวัดมุกดาหาร/จะได้มีการขยายผล/ปรับปรุงและพัฒนายกระดับการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป