ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร เปิดเทอมวันแรกปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร เปิดเทอมวันแรกปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

( 1 ก.ค.63) บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร หลังปิดเทอมนานมากกว่า 3 เดือน ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ 37.5 c ก่อนเข้าโรงเรียน เด็กนักเรียนต่อแถวล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคารเรียนและต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะ ด้านการจราจร รถรับ-ส่งนักเรียน รถผู้ปกครองต้องจอดตามจุดที่โรงเรียนกำหนดโดยไม่ลงจากรถ หากผู้ปกครองต้องการลงมาส่งภายในโรงเรียนก็แยกที่จอดรถให้ สำหรับโรงอาหารของโรงเรียนมุกดาหาร ทางโรงเรียนจัดทำที่กั้น กำหนดจุดยืนเข้าแถวต่อคิวซื้ออาหาร เพื่อเว้นระยะห่างให้นักเรียน

     นายเลียง ผางพันธ์ ผู้โรงเรียนมุกดาหาร กล่าวว่า โรงเรียนมุกดาหาร มีนักเรียนประมาณ 2,300 บาท จัดการเรียนสลับวันระหว่าง ม.ต้น กับ ม.ปลาย โดย ม.ต้น มาเรียนวัน อังคาร-พฤหัสบดี-เสาร์ ส่วน ม.ปลาย มาเรียนวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์ โดยจะเรียนวันละ 10 คาบ และเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ส่วนห้องเรียนมีการแบ่ง 1 ชั้นเรียนแยกออกเป็น 2 ห้องๆ ละ 20 คน ใช้กระบวนการสอนจากห้องที่ 1 (ห้องA) ผ่านโปรเจคเตอร์มายังห้องที่ 2 (ห้อง B) และจากห้อง B มายังห้อง A วันเว้นวัน ส่วนการเข้า-ออก โรงเรียนเปิด 2 ทาง เฉลี่ยแล้วแต่ละวันจะมีนักเรียน 1,150 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 200 คน

    ก่อนเข้าโรงเรียนมีการสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย 100 % ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและทางโรงเรียนยังเตรียมหน้ากากสำรองให้กับนักเรียนที่อาจลืม จัดให้มีจุดล้างมือตลอดแนวทางเดินและบริเวณหน้าอาคาร รวม 30 จุด ซึ่งอุปกรณ์ล้างมือเป็นแบบใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการใช้มือสัมผัส มีการสแกน QR-CODE เข้า-ออก การเข้าแถวหน้าเสาธงกำหนดจุดให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร ลดการแออัด ซึ่งวันนี้ผ่านไปด้วยดี นักเรียนยังอาจไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ส่วนวันหยุดครูจะพบปะกับนักเรียน ONLINE ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยตลอด