ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
พช.มุกดาหาร เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พื้นที่อำเภอดงหลวง

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

 

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 -12.00 น.    นายสมาน  พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมขยายผลจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบจุดเรียนรู้สู่ชุมชน

          นายพัฒนา วงค์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในพื้นที่ 4  ไร่ ปลูกต้นยางนา จำนวน 1,000 ต้น และได้รับการสนับสนุนและมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง  สถานีตำรวจภูธรอำเภอดงหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ในพื้นที่ตำบลชะโนดน้อย  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดงหลวง  และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอดงหลวง

            พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พี่น้องประชาชนจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และได้มีส่วนร่วมการปลูกจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หวงแหนและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบจุดเรียนรู้สู่ชุมชนต่อไป

          ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร(ศูนย์รับบริจาคเมล็ดพันธุ์ผักจังหวัดมุกดาหาร) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักชีหอม 25 ซอง  ผักโขม 10 ซอง คะน้า 10 ซอง รวม  45 ซอง และมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ร่วมการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม อำเภอดงหลวง ครั้งที่ 1/2563ณ วัดบ้านดอนชาด หมู่ที่ ๔ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร