ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารประเมินสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม นี้

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

          วันนี้ ( 29 มิ.ย 63) นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) เสนอ ทั้งหมดจำนวน 312 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 181  แห่ง  

      หลังจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.)  ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ได้จัดทำแบบประเมินโรงเรียนและลงพื้นที่ตรวจสอบ การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเปิดเรียน  ทั้งในมิติด้านความปลอดภัย ด้านการเรียนรู้ , ด้านสวัสดิภาพการคุ้มครองและการป้องกันโรค ทั้งหมด 47 ข้อ และได้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

        นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลาถึง  85 วัน  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค    ในช่วงการเปิดภาคเรียน  ขอให้ประชาชน  ผู้ปกครอง และนักเรียน  ได้ตระหนักและเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (new normal) จนเกิดความเคยชิน หรือเป็นวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ  การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และ เช็คอินแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ในการเข้าออกสถานที่ต่างๆ