ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
มุกดาหาร ประกาศเพิ่มระยะห่างทางสังคม การแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

วันที่ 21 เม.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

มุกดาหาร ประกาศเพิ่มระยะห่างทางสังคม การแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคผู้ได้รับผลกระทบ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

จังหวัดมุกดาหารได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๑๒)

     ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๗) ข้อ ๒ มาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (โควิด - 19)จังหวัดมุกดาหาร ข้อ ๒.๑ งดหรือเลื่อนกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ) งดหรือเลื่อนกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา การประชุมสัมมนา การแข่งขันกีฬา งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประเพณีสงกรานต์คอนเสิร์ต ฯลฯ ที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า ๕๐ คน นั้น

       เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างเข้มขันและมีประสิทธิภาพ จังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม ในกรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจมูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศล หรือภาคเอกชน ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยการบริจาค หรือจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือสิ่งของอื่นๆ หรือการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน อันเป็นเหตุให้มีการรวมตัวกัน ของคนหมู่มากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ (๑)ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ..๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร  จึงให้มีประกาศจ้งหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๑๒) ดังนี้

 

๑. แนวทางการปฏิบัติหรับผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยการบริจาคหรือจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค

๑.๑ ให้ผู้มีความประสงค์ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยการบริจาคหรือจัดกิจกรมในลักษณะที่มีการแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคแจ้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด - 19) โทร, ๐๔๒ ๖๒๐ ๖๒๐ (ศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดมุกดาหาร โทร. ๑๕๖๗) เพื่อประสานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและความต้องการให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนและความจำเป็นตามสถานการณ์ ให้เกิดความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง และกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกัน

๑.๒ หากมีสิ่งของที่จะบริจาคเป็นจำนวนมากให้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามจำนวนสิ่งของไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสม

๑.๓ ในการมอบแต่ละครั้งให้จัดรวมสิ่งของที่จะมอบให้เป็นชุดเดียวกัน และกำหนดเวลาการทำกิจกรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน

๑.๔ ผู้มอบสามารถจัดส่งสิ่งของไปถึงที่พักอาศัยของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หรือให้มีอาสาสมัครนำส่งหรือจ้างผู้นำส่งตามระเบียบของทางราชการ

ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรูปแบบที่ไม่ให้ผู้มอบกับผู้รับมอบสัมผัสกันโดยตรง

๑.๕ ผู้มอบจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หากผู้รับมอบไม่มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ผู้มอบควรจัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไปมอบในคราวเดียวกันด้วย

,๖ ให้ผู้มอบพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้มีความแน่นอน ชัดเจน และจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสก่อนเป็นลำดับแรก

๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม องค์กรการกุศล หรือภาคเอกชนประสงค์จะสื่อสารประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือสังคมในนามขององค์กรอาจพิจารณาจัดทำป้ายแสดงชื่อ

หน่วยงานบรรจุในถุงสิ่งของที่จะมอบตามความเหมาะสม

๑.๘ หากเป็นการมอบในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มารับมอบทุกราย  และเว้นระยะห่างของผู้รับมอบอย่างน้อย  ๒ เมตร

เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

๑.๙ให้ผู้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณและสถานที่ก่อนจัดกิจกรรมและจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะภายหลังการจัดกิจกรรม

๒. แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

๒.๑ ผู้รับมอบทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

๒๒ ผู้รับมอบอาจจัดให้มีโต๊ะสำหรับรับวางสิ่งของไว้ที่หนบ้าน (กรณีมอบ ณ ที่พักอาศัยของผู้รับมอบ)

๒.๓ เมื่อผู้รับมอบได้รับมอบสิ่งของแล้วห้ามกลับมารับซ้ำอีกในคราวเดียวกัน

๒.๔ ให้ผู้รับมอบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๒ เมตร

๒.๕ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี และกลุ่มที่มีโรคประจำตัวตามข้อกำหนดที่ออกตาม

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) หรือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป งดการร่วมกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ตัวแทนเป็นผู้รับมอบ

๓. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร) ประสานการปฏิบัติในภาพรวม โดยให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตามแต่กรณี ประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อ ๑, และข้อ ๒. โดยเคร่งครัด

     ทั้งนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ให้ข้อแนะนำและกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ด้วยทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ, ๒๕๖๓ (นายชยันต์ ศิริมาศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร