ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร “จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563”

วันที่ 26 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี  2563  ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยมีสมาชิกขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมในงาน  ซึ่งประกอบด้วย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารแก่พระสงฆ์ พิธีวางพุ่มสักการะ กล่าวสดุดีพระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย  การอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี  2563   การมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสหกรณ์ จำนวน 16 แห่ง    และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 คน

     เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  อีกทั้งระลึกและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคล ในขบวนการสหกรณ์  ผู้ล่วงลับ  รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกในอุดมการณ์  หลักการ   วิธีการสหกรณ์   และความร่วมมือซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นแก่บุคคล องค์กรทุกฝ่าย

     นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับตั้งแต่ปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้นำเอาวิธีการสหกรณ์มาเผยแพร่  ในราชอาณาจักรไทย โดยพระราชวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยขึ้น ได้แก่ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 นับถึงปัจจุบันมีอายุครบ 104 ปี

     ตลอดระยะเวลา 104  ปีที่ผ่านมา สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยการช่วยเหลือสมาชิก     ในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสหกรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้ จากความสำคัญและประโยชน์ของระบบสหกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสหกรณ์ไทย และในปี 2563 รัฐบาลได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติขึ้น เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ให้เจริญวิวัฒนาขึ้นเป็นลำดับอย่างไม่หยุดยั้ง ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาสหกรณ์อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ องค์กรเอกชน ภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์หลักการ  วิธีการสหกรณ์    และจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดศรัทธา และความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์มากขึ้นและส่งผลให้เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติมั่นคง   ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์มากกว่า 8 พันแห่ง มีสมาชิกมากกว่า 11 ล้านครอบครัว มีทุนดำเนินงานมากกว่า 2.2 ล้านล้านบาท ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารมีสหกรณ์ 58 แห่ง สมาชิก 73,000 ครอบครัว ทุนดำเนินงาน 3,237 ล้านบาท