หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็ก (04/03/2021)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างตามราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่3) (23/02/2021)
สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (23/02/2021)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี63/64 งวดที่ 3 (16/02/2021)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (09/02/2021)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (09/02/2021)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (03/02/2021)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2563/64 (02/02/2021)
อ่าน 0 ครั้ง
หน่วยสัสดี อำเภอเมือง ขอนแก่น ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้ 1. ชายไทยที่เกิด พ.ศ 2546 , 2545 ,2544,2543 ที่ยังไม่มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ขอให้แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (29/01/2021)
ผู้ว่าฯขอนแก่น นำคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด covid- 19 อ.ชุมแพ (27/01/2021)
จ.ขอนแก่น เตรียมยกระดับเมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง โดยชุมชนมีส่วนร่วม (27/01/2021)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (13/01/2021)
โรงพยาบาลท่าสองยาง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “โรงพยาบาล ไฟจากฟ้า พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย” (12/01/2021)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (12/01/2021)
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (06/01/2021)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (28/12/2020)
ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด ด้วยสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้เลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ขก. 59/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 (28/12/2020)
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จำนวน 1 อัตรา (14/12/2020)
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จำนวน 1 อัตรา (14/12/2020)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (14/12/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ถัดไป>>

website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -