ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 ม.ค. 2564 11:03:38 )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,414,452.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจาก ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา ผู้สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่ WWW.kuthong.go.th หรือโทร. 043-988-098 ต่อ 3 ในวันเวลาราชการ 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -