ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 13 ม.ค. 2564 18:06:51 )
 

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 (1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการนโยบายจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคระอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงออกประกาศ ดังนี้ ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 2 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี วันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5 % กิโลกรัมละ 8.18 บาท ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกิโลกรัมละ 8.50 บาท กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้จ่ายแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 2 คือกิโลกรัมละ 0.32 บาท ประกาศ  ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -