ข่าวรับสมัคร
สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน

วันที่ 13 ม.ค. 2564 18:05:20 )
 

สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี 2563 ทุนบุคคลทั่วไป ระดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน โดยผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ของปีการศึกษา 2563 หรือ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาใน/ต่างประเทศ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัครและต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2564 2. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  3. ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน 4.ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากาหัวหน้าส่วนราชการหรือเพิกถอนการให้ทุน ทั้งนี้ ไม่รับโอนข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐทุกประเภท  5. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 6. สำหรับภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว.89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 หลักสูตรการสอบ 1. สอบข้อเขียน วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา 2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ WWW.OCSC.GO.TH/scholarship/digitaltransformation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร.02-567-1907 , 02-547-1911 โทรสาร 02-547-1346website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -