ข่าวประกวดราคา
เทศบาลตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.62-003 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ไปบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

วันที่ 12 ม.ค. 2564 )
 
เทศบาลตำบลหนองตูม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.62-003 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ไปบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 718,500.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่เกิน 291,720.00 บาท และเป็นผลงานคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองตูมเชื่อถือ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ หรือเพิ่มเติมโทร.043-009-870 ต่อ 1 ในวันเวลาราชการ    


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -