ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู – สายบ้านหนองชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 ม.ค. 2564 )
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู – สายบ้านหนองชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,225,202.21 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนก่อนถึงวันเสนอราคา  ผู้สนใจติดต่อเพิ่มได้ที่ WWW.kuthong.go.th หรือ WWW.sprocurement.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-988-098 ต่อ 3 ในวันเวลาราชการwebsite counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -