ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

วันที่ 6 ม.ค. 2564 17:31:20 )
 

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 7 ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่  1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 30/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 7 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้ ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 7 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ  ตันละ 12,425.46 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,982.48 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,429.59 บาท

4. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,465.25 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,400.10 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมะลิ ตันละ 2,574.54 บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,017.52 บาท 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 570.41 บาท 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 534.75 บาท 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 599.90 บาท ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -