ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 ธ.ค. 2563 17:44:55 )
 
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดการประชุมหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมและผู้แทนองค์การเครือข่ายวัฒนธรรม ที่ได้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในแต่ละระดับทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวนและสัดส่วนกรรมการตามที่ได้มีมติร่วมกัน ภายในระยะเวลา ดังนี้ 1.สภาวัฒนธรรมตำบล สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและสาวัฒนธรรมแขวง ระหว่างวันที่ 1- 10 มกราคม 2564 2. สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมเขต ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 3. สภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564 4. สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในเดือน มิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -