ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด ด้วยสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้เลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ขก. 59/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

วันที่ 28 ธ.ค. 2563 17:31:41 )
 
ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด ด้วยสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 43 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้เลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ ขก. 59/2563 สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 และมีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ขก.85/2563 สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด ได้แต่งตั้ง นางสุภาพร นรินยา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นผู้ชำระบัญชี และนางสาวปวันมิตา ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ชำระบัญชี ฉะนั้น ขอให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประสงค์จะติดต่อกับสหกรณ์การเกษตรโคกสง่า จำกัด ขอให้ติดต่อกับนางสุภาพร นรินยา ผู้ชำระบัญชี และนางสาวปวันมิตา ครองยุทธ ผู้ชำระบัญชี ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 อำเภอพล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย เลขที่ 34/22 ถนนรามราช ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ทุกวันในเวลาราชการ จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -