ข่าวประกวดราคา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ได้รับการทดแทน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 1 รายการ

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 )
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ได้รับการทดแทน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 1 รายการ ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา ขอรับรายการและเงื่อนไขในการประมูลได้ที่หน่วยพัสดุ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 8-18 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น จะทำการประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการขายทอดตลาดโดยการประมูลด้วยวาจา จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน  นข. 4176 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน กำหนดราคาขายขั้นต่ำ 120,000 บาท ผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้เข้าประมูลในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-10.00 น. จึงมีสิทธิ์เข้าเสนอราคาในเวลา 11.00 น.กำหนดดูครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ที่ตั้ง 1/111 หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการ กำหนดขายทอดตลาด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ที่ตั้ง 1/111 หมู่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จในวันเดียวกันwebsite counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -