ข่าวประกวดราคา
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศยกเลิกการจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน ) โดยวิธีขายทอดตลาด

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 17:14:08 )
 
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศยกเลิกการจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน ) โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศที่ คค 06123/พ.4/1/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่องจำหน่ายพัสดุ เครื่องจักรกล งานเงินทุน โดยวิธีขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า จำนวน 1 คัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นั้น  เมื่อถึงกำหนด วันเวลา จำหน่ายพัสดุ ดังกล่าว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าแต่อย่างใด คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นสมควรยกเลิกประกาศขายทอดตลาดดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -