ข่าวรับสมัคร
กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2ประจำปี 2564-2565 จำนวน 17 สถานี

วันที่ 9 ธ.ค. 2563 17:02:42 )
 

กองทัพภาคที่ 2 มีความประสงค์จะทำการคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2ประจำปี 2564-2565 จำนวน 17 สถานี กำหนดยื่นซองในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จะทำการเปิดซองเสนอราคาพิจารณาคัดเลือกผู้จัดรายการร่วม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และจะประกาศผลให้ทราบ เมื่อได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุมกระจายเสียงกองทัพบก จึงขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล ที่สนใจ ขอรับทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจาก คณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาผู้จัดรายการร่วม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 2  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -