ข่าวประกวดราคา
ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดระเบียบจอดรถยนต์ภายในที่ทำการ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ตั้งอยู่เลขที่ 153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 45 ตารางเมตร

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 16:40:30 )
 

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะให้มีการจัดระเบียบจอดรถยนต์ภายในที่ทำการ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถ ตั้งอยู่เลขที่ 153/8 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 45 ตารางเมตร ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องเสนอราคาเป็นหนังสือ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ส่วนราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น แผนกธุรการชั้น 2 คณะกรรมการฯ จะทำการเปิดซองในเวลา 11.00 น. ของวันเดียวกัน ระยะเวลาการให้จัดระเบียบจอดรถยนต์ 1 ปี และจัดทำสัญญาตามรูปแบบที่ ปณท. กำหนด ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-225-646 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปwebsite counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -