ข่าวประกวดราคา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคาจ้างประเภท สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 ธ.ค. 2563 16:30:30 )
 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคาจ้างประเภท สิ่งก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,056,391.03 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจติดต่อเพิ่มเติมที่  WWW.Fio.co.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-234-546 ในวันเวลาราชการ 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -