ข่าวประกวดราคา
ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะทำการประมูลจำหน่ายไม้พะยูงป่านอกโครงการ รวม 4 กอง

วันที่ 26 พ.ย. 2563 )
 

ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะทำการประมูลจำหน่ายไม้พะยูงป่านอกโครงการ รวม 4 กอง ไม้พะยูง จำนวน 62 ท่อน ปริมาตร 13.058 ลูกบาศก์เมตร ซี่งได้เก็บรักษาไว้สถานที่หมอนไม้ชั่วคราวหมวดทางหลวงหนองปิงท้องที่จังหวัดมหาสารคาม หมอนไม้ชั่วคราวสวนป่าสมเด็จ 1 ท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หมอนไม้ชั่วคราวสวนป่าสมเด็จดงนาชี-ขี้แลน ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี และหมอนไม้ชั่วคราวสวนป่าหนองคู ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ ผู้ใดมีความประสงค์ยื่นซองประมูลซื้อไม้ โดยกำหนดยื่นซองประมูลพร้อมกับวางเงินประกันซองได้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 555/67 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 11.00 น. และเปิดซองประมูล หลังเวลา 11.00 น. ผู้สนใจยื่นแบบใบเสนอราคาและซื้อในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 555/67 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043-234-546website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -