ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การริหารส่วนตำบลนางิ้ว ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 26 พ.ย. 2563 )
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การริหารส่วนตำบลนางิ้ว ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอาทิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2564 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากกรอกข้อมูลในระบบ อีจีพี ในส่วนของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณและแหล่งที่มาของงบประมาณไม่ถูกต้อง จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 


website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -