ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

วันที่ 26 พ.ย. 2563 )
 

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งคระกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกำกับ ติดตามดูแลแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/ 64 ดังนั้น เมื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(1) ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/ 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศกำหนดเกณฑ์กลาง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -