ข่าวรับสมัคร
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล"

วันที่ 13 พ.ย. 2563 16:56:31 )
 

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติ โรคโควิด-19 จำนวน 9,188 อัตรา ในพื้นที่ตามที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนดสถานที่ปฏิบัติงาน  พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 73 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัด ที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดสิงห์บุรีระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราจ้างเหมาเดือนละ 9,000 บาท คุณสมบัติ- สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร- เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา- เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ 73 จังหวัด ) ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)website counter
Counter begin 4-07-2558

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4323-6204 โทรสาร 0-4324-3954
E-mail : radiokk.net@hotmail.com Facebook : radiokk.net@facebook.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -