จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม วัดป่าลำดวน วัดบ้านผิผ่วนและวัดบ้านดงมะหรี่ อ.ค้อวัง

วันที่ 14 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม วัดป่าลำดวน วัดบ้านผิผ่วนและวัดบ้านดงมะหรี่ อ.ค้อวัง
                 นางพวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สาโดด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในชุมชนคุณธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ของชุมชนคุณธรรมฯ และเพื่อส่งเสริมและยกระดับชุมชนคุณธรรม ที่วัดป่าลำดวน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง โดยมีพระครูสุคันธวนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดป่าลำดวน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ และชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม
               พร้อมนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนคุณธรรมฯ ที่วัดผิผ่วน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง ในการนี้ โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านผิผ่วน,ผู้ใหญ่บ้าน,ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มอาชีพบ้านผิผ่วน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และดำเนินกิจกรรมชุมชนคุณธรรมฯ ที่วัดดงมะหรี่ โดยมีเจ้าอาวาสวัดดงมะหรี่ ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
                ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรม ทั้งนี้ชุมชนคุณธรรม มีลักษณะใน 3 ประการ คือประการแรกน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของแต่ละศาสนาให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสุข ประการที่ 2. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนและความสุขที่ยั่งยืน และประการที่ 3. การดำเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การธำรงรักษาและสืบทอด โดยมีศาสนสถานเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้มิติทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...///....
สวท.ยโสธร/ข่าว/14 มี.ค.62
จำนวนคนอ่าน 7 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด