ข่าวท้องถิ่น
สำนักงานสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้มีเงินได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ภาษี 2556

วันที่ 8 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 505 คน)

นายไพโรจน์  เจือประทุม สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ใกล้จะถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2556  ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บุคคลทุกคน ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว  ภายในเดือนมีนาคมทุกๆปี และกรณีผู้มีเงินได้พึงประเมิน มีภาษีที่ต้องเสียจากการคำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มีจำนวนตั้งแต่ 3 พันบาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีจะชำระเป็นสามงวดๆละเท่าๆกันก็ได้
        จึงขอเชิญชวนผู้มีเงินได้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งท่านมีภูมิลำเนา กรณียื่นทางอินเตอร์เน็ต หมดเขตวันที่ 8 เมษายน 2557   ***********************************

กรกช  ภูมี / สวท.อุบลฯ รายงาน
สปข.2 รายงาน / 8 ม.ค.57

จำนวนคนอ่าน 506 คน จำนวนคนโหวต 0 คน