ข่าวท้องถิ่น
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

วันที่ 26 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 644 คน)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่24 ม.ค.56
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีฐานะเป็นนิติบุคคล ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ซึ่งประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ร่วมอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศของประเทศโดยตรงแล้ว ยังเพิ่มบทบาทในการบูรณาการทั้งด้านการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการดำเนินงาน ในด้านการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร การบริจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศต่าง ๆ และการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับภารกิจสำคัญที่จะเร่งรัดดำเนินการเมื่อเป็นกรมฝนหลวงแล้ว คือ 1) การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะเร่งด่วน และระยะ 5 ปี 2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคที่สมบูรณ์ให้ครบ 5 ศูนย์ (5 ภาค) เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และระดับท้องถิ่น ในการให้บริการฝนหลวงที่แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 3) การเพิ่มจำนวนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนจังหวัดและพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาค 4) การเข้าร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน เชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการจัดการทรัพยากรน้ำชองประเทศ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการให้บริการด้านการบินในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6) การเร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีฝนหลวง การดัดแปรสภาพอากาศ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย 7) การแสดงบทบาทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีฝนหลวงของประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพอากาศแห่งอาเซี่ยน และการเป็นประเทศสมาชิกด้านการดัดแปรสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ซึ่งภารกิจต่างๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ จะมีผลสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำฝนหลวงให้บริการประชาชน และการร่วมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการของรัฐบาล

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : รัชฎา ตรงดี / สวท. รัชฎา ตรงดี / สวท.
Rewriter : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th/


จำนวนคนอ่าน 645 คน จำนวนคนโหวต 0 คน