ข่าวท้องถิ่น
เทศบาลตำบลขามใหญ่ จัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เริ่ม 8 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2556

วันที่ 4 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)

นายปัญญา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลขามใหญ่ ดำเนินโครงการเทศบาลตำบลขามใหญ่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ เช่น การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และค่าธรรมเนียมอื่นๆ การบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสุนัขและแมว แจกสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. บริการลงทะเบียนรับและติดตามเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ การจดทะเบียนพาณิชย์ รับแจ้งอนุญาตก่อสร้าง และการควบคุมอาหาร การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล บริการตัดผมเสริมสวย นวดแผนไทย โดยจะดำเนินการในทุกหมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
**************************************
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ
สปข.2 รายงาน / 4 ม.ค. 55
จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน