ข่าวรับสมัคร
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)

วันที่ 3 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 469 คน)

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี2555 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดการดังนี้ คือ สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 ที่เว็บไซต์ http://job3.osc.go.th ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบที่เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555 กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. http:// www.ocsc.go.th หรือ http://job3.ocsc.go.th หรือ http://job3.osc.go.th
จำนวนคนอ่าน 470 คน จำนวนคนโหวต 0 คน