ข่าวบริการ
สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานีจัดระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจัดทำบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)

สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานีจัดระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจัดทำบัญชี

นางพรรณอร ประยงค์ สรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี กล่าวว่า กรมสรรพากร ได้ทำการจัดระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจัดทำบัญชี โดยนำตัวชี้วัดคุณภาพจากการจัดทำงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในปี 2552 ซึ่งใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากรในปี 2553 จำนวน 7 ตัวชี้วัด มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดคะแนนคุณภาพ สำนักงานบัญชี และเป็นเกณฑ์ในการจัดระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มดีมาก กลุ่มดี กลุ่มเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่มีคุณภาพ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี จึงขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถดูผลการจัดระดับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการจัดทำบัญชีได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกผู้จัดทำงบการเงินที่มีคุณภาพ และเพื่อสนับสนุนให้สำนักงานบัญชีได้มีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรแทนลูกค้าที่ว่าจ้างสำนักงานบัญชี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4525-4419, 0-4525-4616 ต่อ 212 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 125 คน จำนวนคนโหวต 0 คน