ข่าวท้องถิ่น
พระนักเทศน์

วันที่ 11 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 662 คน)
พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

((คลิกภาพ))
วัดศาลาลอย จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ 10 เพื่อส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
             ………………………………………………………………..
              สุรินทร์(10พ.ค.54) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ 10 เพื่อส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
               ที่ศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศน์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ 10 โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกองพุทธศาสน(พุท-ทะ-สา-สะ-นะ) สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะ เทคนิค และวิธีการเทศน์ อย่างถูกต้อง ได้ประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
                ทางด้านพระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ประจำปี2554 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2554 โดยกระจายสถานที่จัดฝึกตามเขตหนปกครองคณะสงฆ์ 4 รุ่น และคณะธรรมยุต 1 รุ่นๆละ 80 รูป หลักสูตรอย่างน้อย10 วัน ในรุ่นนี้เป็น รุ่นที่10 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย อบรมระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2554 จำนวน 12 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเทศน์แก่กันและกัน ทั้งนี้มี พระเทพปริยัติมุนี / พระสุธีวรญาณ / พระครูสิริธรรมภาณ / ศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ และดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้อาราธนาและเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียง มาเป็นวิทยากร อีกด้วย
                      ………………………………………………………………….
  
วันที่ 2 ชาวสุรินทร์ ยังแห่เข้าร่วมโครงการบ้านหลังแรกคึกคัก หลังเตรียมเอกสารมาครบแล้วส่วนใหญ่
                       …………………………………………………………………
            สุรินทร์ วันนี้ (10 พ.ค.54)ประชาชนชาว จ.สุรินทร์ ที่ต้องการมีบ้านเป็นหลังแรก และนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุรินทร์ เป็นวันที่ 2 พบว่าวันนี้มีประชาชนเข้ามาสมัครร่วมโครงการอย่างคึกคักไม่แพ้เมื่อวาน แต่วันนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเอกสารมาครบถ้วนมากกว่าวานนี้ ที่กว่า 200 คนต้องกลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่ในวันนี้ หลังนำมาไม่มาครบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น โดยวานนี้มีเพียง 20 กว่าคนเท่านั้นที่มีเอกสารครบ ซึ่งตั้งแต่เช้าหลังธนาคารเปิดให้บริการก็มีประชาชนนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าไปสมัครร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุรินทร์ คอยตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตลอดทั้งวัน
            นายเฉลิมชัย จ่าหมื่นไวย ผู้จัดการสาขา กล่าวว่า วานนี้ ลูกค้าชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บ้านหลังแรก ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบและยังไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานต่างๆ จึงแนะนำให้กลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่ในวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็พบประชาชนนำเอกสารมาครบ และยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบ จึงแนะนำให้ไปเตรียมมาใหม่ ซึ่งตนคาดว่าโครงการบ้านหลังแรกยอดจะเต็มในไม่กี่วันนี้ ทั้งนี้โครงการบ้านหลังแรกมีเงื่อนไขผู้ยื่นกู้ต้องไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบจากทะเบียนบ้านได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกหรือไม่ และกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้ขอกู้ต้องผ่านการเช็คข้อมูลจากเครดิตบูโร และต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์ อีกทั้งผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านและอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้
                     ………………………………………………………………………………
 
กกต.เมืองช้าง รุกให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรับมือการเลือกตั้ง จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
                      ……………………………………………………………………….
                สุรินทร์ วันนี้ (10 พ.ค.54) ที่ห้องประชุมโรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายวิชัย ทัศนเศรษฐ (ทัด-สะ-นะ-เสด )ประธานการการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ "พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จาก 392 หมู่บ้านเข้ารับการอบรม สำหรับการอบรมโครงการ "พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยว่า เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ต้องอาศัยการมีบทบาทของพลเมืองให้มีการตื่นตัว และ มีความรู้สึกรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมือง
                ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมฯอาสาสมัครทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภายในชุมชน และพร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน
                     ………………………………………………………………….
 
เปิดเทอมแล้ววันแรก ขณะที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ เตรียมวงเงิน 300 ล้าน ให้สถานธนานุบาล ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
                       …………………………………………………………………………..
              สุรินทร์ วานนี้ (9 พ.ค.54) วันนี้โรงเรียนหลายแห่งใน จ.สุรินทร์ ได้มีการเปิดภาคเรียนใหม่เป็นวันแรก ขณะที่อีกหลายแห่ง จะมีการเปิดเรียนใหม่ในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้บรรดาผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายสูง และเงินทองขัดสน รวมทั้งมีฐานนะยากจน จำเป็นต้องหาเงินมาซื้อเสื้อผ้านักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยหลายคนต้องพึ่งโรงรับจำนำ ในการนำของมีค้าที่มีมีอยู่มาจำนำแลกกับเงินสดไปสำรองใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ ทำให้สถานธนานุบาล 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต้องสำรองเงินสดในการให้บริการประชาชนถึง 300 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
              นายสุวรรณ แสนใหม่ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า จากการที่ใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ ส่งผลให้แต่ละวันมีลูกค้ามาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 800 ราย วงเงินที่รับจำนำวันละประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งลูกค้ามาจากทุกสาขาอาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของ บุตร-หลานในช่วงเปิดเทอม ซึ่งสถานธนานุบาลได้เตรียมสำรองเงินสดให้สถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่งไว้บริการประชาชนกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สำหรับสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำร้อยละ 80 เป็นทองรูปพรรณ รองมาคือ ผ้าไหมและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งทางสถานธนานุบาลจะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินต่างๆในอัตราร้อยละ 50 ส.ต เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางให้กับประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนนี้
                           ………………………………………………………………………………
นายอุทัย   มานาดี  สวท.สุรินทร์ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 663 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

FM 93.5 MHz
FM 97.5 MHz
AM 909 KHz
กรมประชาสัมพันธ์ intranet
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลท์ เดลินิวส์ออนไลท์ มติชนออนไลท์ ข่าวสดออนไลท์
ผู้จัดการออนไลท์ คมชัดลึกออนไลท์ สยามกีฬาออนไลท์ สุรินทร์ร้อยแปดดอทคอม สังคมออนไลน์ดีดีของชาวสุรินทร์
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 207 คน
Total 16,580 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่