ข่าวท้องถิ่น
พระนักเทศน์

วันที่ 11 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 422 คน)
พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

((คลิกภาพ))
วัดศาลาลอย จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ 10 เพื่อส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
             ………………………………………………………………..
              สุรินทร์(10พ.ค.54) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ 10 เพื่อส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
               ที่ศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศน์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก รุ่นที่ 10 โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกองพุทธศาสน(พุท-ทะ-สา-สะ-นะ) สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรของพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะ เทคนิค และวิธีการเทศน์ อย่างถูกต้อง ได้ประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
                ทางด้านพระศรีวิสุทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาค หนตะวันออก กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ประจำปี2554 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2554 โดยกระจายสถานที่จัดฝึกตามเขตหนปกครองคณะสงฆ์ 4 รุ่น และคณะธรรมยุต 1 รุ่นๆละ 80 รูป หลักสูตรอย่างน้อย10 วัน ในรุ่นนี้เป็น รุ่นที่10 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย อบรมระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2554 จำนวน 12 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเทศน์แก่กันและกัน ทั้งนี้มี พระเทพปริยัติมุนี / พระสุธีวรญาณ / พระครูสิริธรรมภาณ / ศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ และดร.บรรจบ บรรณรุจิ ได้อาราธนาและเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีชื่อเสียง มาเป็นวิทยากร อีกด้วย
                      ………………………………………………………………….
  
วันที่ 2 ชาวสุรินทร์ ยังแห่เข้าร่วมโครงการบ้านหลังแรกคึกคัก หลังเตรียมเอกสารมาครบแล้วส่วนใหญ่
                       …………………………………………………………………
            สุรินทร์ วันนี้ (10 พ.ค.54)ประชาชนชาว จ.สุรินทร์ ที่ต้องการมีบ้านเป็นหลังแรก และนำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุรินทร์ เป็นวันที่ 2 พบว่าวันนี้มีประชาชนเข้ามาสมัครร่วมโครงการอย่างคึกคักไม่แพ้เมื่อวาน แต่วันนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเอกสารมาครบถ้วนมากกว่าวานนี้ ที่กว่า 200 คนต้องกลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่ในวันนี้ หลังนำมาไม่มาครบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น โดยวานนี้มีเพียง 20 กว่าคนเท่านั้นที่มีเอกสารครบ ซึ่งตั้งแต่เช้าหลังธนาคารเปิดให้บริการก็มีประชาชนนำเอกสารหลักฐานต่างๆเข้าไปสมัครร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุรินทร์ คอยตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเพิ่มเติมตลอดทั้งวัน
            นายเฉลิมชัย จ่าหมื่นไวย ผู้จัดการสาขา กล่าวว่า วานนี้ ลูกค้าชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บ้านหลังแรก ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบและยังไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานต่างๆ จึงแนะนำให้กลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่ในวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็พบประชาชนนำเอกสารมาครบ และยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบ จึงแนะนำให้ไปเตรียมมาใหม่ ซึ่งตนคาดว่าโครงการบ้านหลังแรกยอดจะเต็มในไม่กี่วันนี้ ทั้งนี้โครงการบ้านหลังแรกมีเงื่อนไขผู้ยื่นกู้ต้องไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบจากทะเบียนบ้านได้ว่าเป็นบ้านหลังแรกหรือไม่ และกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ผู้ขอกู้ต้องผ่านการเช็คข้อมูลจากเครดิตบูโร และต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์ อีกทั้งผู้กู้ต้องย้ายชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้านและอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้
                     ………………………………………………………………………………
 
กกต.เมืองช้าง รุกให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรับมือการเลือกตั้ง จัดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
                      ……………………………………………………………………….
                สุรินทร์ วันนี้ (10 พ.ค.54) ที่ห้องประชุมโรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายวิชัย ทัศนเศรษฐ (ทัด-สะ-นะ-เสด )ประธานการการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ "พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จาก 392 หมู่บ้านเข้ารับการอบรม สำหรับการอบรมโครงการ "พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย” คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยว่า เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ต้องอาศัยการมีบทบาทของพลเมืองให้มีการตื่นตัว และ มีความรู้สึกรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการเมือง
                ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมฯอาสาสมัครทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภายในชุมชน และพร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน
                     ………………………………………………………………….
 
เปิดเทอมแล้ววันแรก ขณะที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ เตรียมวงเงิน 300 ล้าน ให้สถานธนานุบาล ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่
                       …………………………………………………………………………..
              สุรินทร์ วานนี้ (9 พ.ค.54) วันนี้โรงเรียนหลายแห่งใน จ.สุรินทร์ ได้มีการเปิดภาคเรียนใหม่เป็นวันแรก ขณะที่อีกหลายแห่ง จะมีการเปิดเรียนใหม่ในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้บรรดาผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายสูง และเงินทองขัดสน รวมทั้งมีฐานนะยากจน จำเป็นต้องหาเงินมาซื้อเสื้อผ้านักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ โดยหลายคนต้องพึ่งโรงรับจำนำ ในการนำของมีค้าที่มีมีอยู่มาจำนำแลกกับเงินสดไปสำรองใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ ทำให้สถานธนานุบาล 2 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต้องสำรองเงินสดในการให้บริการประชาชนถึง 300 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
              นายสุวรรณ แสนใหม่ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า จากการที่ใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ ส่งผลให้แต่ละวันมีลูกค้ามาใช้บริการวันละไม่ต่ำกว่า 800 ราย วงเงินที่รับจำนำวันละประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งลูกค้ามาจากทุกสาขาอาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของ บุตร-หลานในช่วงเปิดเทอม ซึ่งสถานธนานุบาลได้เตรียมสำรองเงินสดให้สถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่งไว้บริการประชาชนกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สำหรับสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำร้อยละ 80 เป็นทองรูปพรรณ รองมาคือ ผ้าไหมและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งทางสถานธนานุบาลจะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินต่างๆในอัตราร้อยละ 50 ส.ต เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางให้กับประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนนี้
                           ………………………………………………………………………………
นายอุทัย   มานาดี  สวท.สุรินทร์ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

FM 93.5 MHz
FM 97.5 MHz
AM 909 KHz
กรมประชาสัมพันธ์ intranet
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลท์ เดลินิวส์ออนไลท์ มติชนออนไลท์ ข่าวสดออนไลท์
ผู้จัดการออนไลท์ คมชัดลึกออนไลท์ สยามกีฬาออนไลท์ สุรินทร์นิวส์ออนไลท์
Number of Today 12 คน
Number of Yesterday 19 คน
Number of Lastmonth 312 คน
Total 13,453 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่