ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 102.25 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-3133 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 90.50 MHz  ออนไลน์
ชมรายการสดในห้องส่ง

 
  กาชาดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 (19/05/2557)
  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ปล่อยแถวป้องกันและระงับอัคคีภัย (30/01/2557)
  เกิดเหตุไฟไหม้ตึกแถวกลางเมืองหาดใหญ่ (30/01/2557)
  จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคม (30/01/2557)
  เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย (10/01/2557)
  เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายประจำปี (10/01/2557)
  จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 (10/01/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งภายใต้โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (10/01/2557)
  จังหวัดสงขลา จัดอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว แก่ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ 16 อำเภอ (07/01/2557)
  บุคลากร รพ.สงขลา ยังเคลื่อนไหวคัดค้าน แม้เพื่อไทยแถลงถอนร่าง พ.ร.บ.แล้ว (07/11/2556)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
กระดานข่าวทั่วไป      ถามตอบเรื่องราวทั่วไป 15 80
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 9 1
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 14 792
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
    ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ….)
    ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ….
    ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
    ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....
    การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม [ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
    ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
    ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่