ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

 สวท.สงขลา ออนไลน์ เอฟเอ็ม 102.25 MHz แนะนำรายการโทร 0-7433-3133 หรือ
ที่นี่ 
  FM 89.5 MHz  ออนไลน์  --II--   FM 90.50 MHz  ออนไลน์
ชมรายการสดในห้องส่ง

 
  โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำเยาวชนจังหวัดสงขลา” (13/09/2557)
  เชิญร่วมงาน“งานเทศกาลถือศีลกินเจ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ที่จ.สงขลา (13/09/2557)
  ขอเชิญพสกนิกรชาวสงขลา ร่วมรับเสด็จและประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ (13/09/2557)
  จังหวัดสงขลา ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (09/09/2557)
  สคร.12 สงขลา ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (29/08/2557)
  เชิญชวนร่วมงาน “ หาดใหญ่ไบค์วีค 2014” (29/08/2557)
  อธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมลงนามสัญญาการพัฒนาสินค้าและอาหารฮาลาลสู่ตลาดอาเซียน (29/08/2557)
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ภาคใต้ : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย (28/08/2557)
  คณะแพทย์ ม.อ. จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Asean Eye Culture & Variety 2014” (28/08/2557)
  ขอเชิญผู้สนใจชม และเลือกซื้อสินค้าจากภาคเกษตรในงาน ตลาดนัด อ.ต.ก. (26/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สวท.สงขลา 9 2
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์      ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับทาง สวท.สงขลา 7 3
รายการใต้สันติสุข      รายการวิทยุเพื่อความมั่นคง ทุกวัน 14.30 - 15.55 น. และ19.30 - 20.00 น. 0 0
รายการเช้าชวนคุย      ติดต่อผู้ดำเนินรายการ สุทธิดา พฤกษ์อุดม 0 0
กลุ่มของเว็บไซต์
 • โรงเรียน (11)

 • เวบไซต์โรงเรียนในจังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาล (3)

 • เวบไซต์โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (17)

 • เวบไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย (13)

 • เวบไซต์มหาวิทยาลัย,วิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
   เข้าสู่ระบบ
  มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
    ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ….)
    ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. ….
    ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
    ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....
    การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม [ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา)
    ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
    ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
  อ่านทั้งหมด     


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่