ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555

วันที่ 11 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 696 คน)
 
                  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 และกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นแนวทางที่สำคัญในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงให้จังหวัดพิจารณานำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด พ.ศ. 2553-2555 ไปดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ด้วย ตามเหตุผลและความจำเป็นที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอและเห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการก่อน ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป
                  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555
                  1. หลักการสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
                  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552 – 2555 มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงเหลือ 14.15 คนต่อประชากรหนึ่งแสนหรือประมาณ 9,012 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 ดังนั้น หากจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี พ.ศ. 2554 – 2555 จะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้ในจำนวนประมาณ 1,287 คน
                  2. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
                  แผนปฏิบัติการฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งเน้นในเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บรุนแรง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรจึงวางกรอบโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 และทิศทางการดำเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยการแก้ไขปัญหาเมา แล้วขับ และการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
                  3. กรอบงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2555 ประกอบด้วย 6 แผนงาน 44 โครงการ
จำนวนคนอ่าน 697 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    http://buyaugmentin.info/ - augmentin online http://propranolol3.us/ - Propranolol Online
    asHili5fsba4 [17/09/2016 - 22:53:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    http://celebrexgeneric.webcam/ - celebrex generic http://buyazithromycin.link/ - azithromycin http://cialis-20mg.party/ - cialis http://buystarlix.trade/ - starlix 120 http://cleocin-gel.kim/ - cleocin gel online http://buyplendil.trade/ - plendil
    asHiliowda0g [24/08/2016 - 19:26:06]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่