ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

วันที่ 29 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
                ข้อเท็จจริง
                กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการยังไม่ชัดเจนเพียงพอซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เช่น
                1. มาตรา 7 (1) ได้กำหนดให้กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ และทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านแต่มิได้กำหนดให้ กค. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
                2. มาตรา 7 ได้กำหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ประกอบกับมาตรา 4 ได้กำหนดในนิยามคำว่า "ข้าราชการ” หมายความว่าข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
                3. บทบัญญัติตามข้อ 2 มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับกับข้าราชการ 8 ประเภทตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกาเท่านั้น มิได้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นแต่อย่างใด ดังนั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการใน 8 ประเภทตามพระราชกฤษฎีกานี้ ย่อมถือว่าท้องที่ที่ผู้ที่โอนมารับราชการประจำสำนักงานใหม่เป็นท้องที่ที่เริ่มต้นในการรับราชการเป็นครั้งแรก จึงยังไม่เกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ แต่เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ในภายหลัง จึงจะเกิดสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 ดังกล่าว ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาในการตีความและการวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดังนั้น เพื่อให้การวินิจฉัยสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้ จึงเห็นควรกำหนดบทบัญญัติมาตรา 7/1 กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
               สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
               1. กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
               2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จำนวนคนอ่าน 182 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    Keeping a journal of your thoughts and progress may help as well. Often times, just the process of writing down your challenges will help you come up with solutions to deal with them as well as get your motivation back up.
  kate spade outlet http://www.katespadepursesus.org/
    kate spade outlet [13/12/2015 - 01:04:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    คูอัตราค่าเช่าบ้านอย่างไร
    นางสาวสุวดี ระดับ [24/10/2013 - 11:54:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    อัตราค่าเช่าบ้านปัจจุบัน (ท้องถิ่น)
    นางสาวสุวดี ระดับ [24/10/2013 - 11:53:18]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่