ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

วันที่ 8 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
                     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
                      สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
                      1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 4)
                     2. กำหนดให้ยุบรวมเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดและจัดตั้งนครแม่สอดขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นครแม่สอดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มิให้รวมถึงเขตพื้นที่ของนครแม่สอด (ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 6)
                      3. กำหนดให้องค์การนครแม่สอดประกอบด้วย สภานครแม่สอด ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกนครแม่สอด ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ร่างมาตรา 7)
                     4. กำหนดโครงสร้างการบริหารนครแม่สอด โดยมีนายกนครแม่สอดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนานครแม่สอดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด รวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของนครแม่แม่สอด และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อนายกนครแม่สอด (ร่างมาตรา 55 และร่างมาตรา 73)
                     5. กำหนดให้นครแม่สอดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะพื้นฐานและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดได้ภายใต้เงื่อนไขเมื่อนครแม่สอดมีความพร้อมและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรโดยตราพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 76 ถึง ร่างมาตรา 78)
                     6. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของนครแม่สอด และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกนครแม่สอดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของนครแม่สอด (ร่างมาตรา 141 ถึง ร่างมาตรา 149)                  
                    7. กำหนดบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 150 ถึง ร่างมาตรา 156)
จำนวนคนอ่าน 136 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่