ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

นานาสาระ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

วันที่ 28 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 9973 คน)
 
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) คือบำเหน็จความชอบอีกประเภทหนึ่ง ที่พิจารณาให้กับ
ผู้ที่ได้ทำการสู้รบ หรือต่อสู้ จนได้รับอันตรายหรือทำการสู้รบ หรือต่อสู้ได้ผลดี หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ เหน็ดเหนื่อย และได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการเป็นอย่างดี ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย บำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ เรียกย่อว่า ?ระเบียบ บ.ท.ช.? ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ (พ.ส.ร.) ได้แก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และประชาชนซึ่งทางราชการได้แต่งตั้ง หรือมอบหมายในปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ได้แก่ ข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการ สำหรับข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. หรือตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ ฯ นั้นขึ้นอยู่กับภารกิจ และภารกิจนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี
วิธีคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.)ตามระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.๒๕๒๑
กรณีที่ ๑ ผู้ที่มีชั้นเงินเดือน/ค่าจ้างยังไม่เต็มขั้นให้ใช้เงินเดือน / ค่าจ้าง ในเดือนสุดท้ายของ
เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเกณฑ์การคำนวณ โดยเอาเงินเดือน/ค่าจ้างขั้นที่สูงขึ้นไปหนึ่งชั้นมาลบด้วย
เงินเดือนเดือนสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่าง
พ.อ.นักรบ กล้าหาญ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดท้ายของ
เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ (ก.ย.๔๙) รับเงินเดือน น.๔ ชั้น ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท) เงินเดือนชั้นที่สูงกว่า ๑ ชั้น ในเดือนเดียวกัน คือ น.๔ ชั้น ๗.๕ (๒๔,๙๓๐ บาท) การคิด พ.ส.ร. จำนวน ๑ ขั้น คือ น.๔ ชั้น ๗.๕
(๒๔,๙๓๐ บาท) ? น.๔ ชั้น ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท) เท่ากับ ๑,๐๔๐ บาท
กรณีที่ ๒ ผู้ที่มีชั้นเงินเดือน / ค่าจ้าง เต็มขั้นในแต่ละระดับถึงสูงสุดของชั้น เงินเดือน/ค่าจ้าง
ให้คิด พ.ส.ร. ในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน/ค่าจ้าง
ตัวอย่าง พ.ท.ชาติชาย เข้มแข็ง พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดท้ายของ
เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ (ก.ย.๔๙) รับเงินเดือน น.๓ชั้น ๒๐ (๓๒,๒๕๐ บาท) การคิด พ.ส.ร. จำนวน ๑ ขั้น คือ น.๓ ชั้น ๒๐ (๓๒,๒๕๐) คูณ ๕ %เท่ากับ ๑,๖๑๒ บาท
กรณีที่ ๓ ผู้ที่มีชั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เหลืออีก ๐.๕ จะเต็มขั้นในแต่ระดับหรือเหลืออีก ๐.๕ ขั้น
จะถึงขั้นสูงสุดของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้คิด พ.ส.ร. ในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินเดือน/ค่าจ้าง
ตัวอย่าง พ.ท.บุญมี ตีเสมอ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ต.ค. ๔๙ เงินเดือนสุดท้ายของเดือนที่
ปฏิบัติหน้าที่ รับเงินเดือน น.๓ ชั้น ๑๙.๕ (๓๑,๗๕๐) เหลืออีก ๐.๕ จะเต็มขั้น คือ น.๓ ชั้น ๒๐ (๓๒,๒๕๐) ได้รับ พ.ส.ร. ๑ ขั้น การคิด พ.ส.ร. จำนวน ๑ ขั้น คือ น.๒ ชั้น ๒๐ (๓๒,๒๕๐) คูณ ๕ % เท่ากับ ๑,๖๑๒ บาท
 
วิธีคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร. )ตามระเบียบ บ.ท.ช. สำหรับผู้ที่ได้รับมากกว่า
๑ ขั้น ให้ใช้เงินเดือน / ค้าจ้าง ในเดือนสุดท้ายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยใช้ ผลรวมของผลต่างของขั้นเงินเดือน ที่นับขึ้นไปตามจำนวนขั้น พ.ส.ร. ที่ได้รับ
ตัวอย่างที่ ๑ พ.อ.รักชาติ ยิ่งชีพ ได้รับ พ.ส.ร. จำนวน ๓ ขั้นและพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ๑
ต.ค.๔๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ (ก.ย.๔๙) น.๔ ชั้น ๖.๕ (๒๓,๘๙๐ บาท) พ.ส.ร. ที่
ได้รับ ให้นับจาก น.๔ ชั้น ๖.๕ ขึ้นไป ๓ ขั้น และนำผลต่างของแต่ละชั้นมารวมกัน( น.๔ ชั้น ๗.๕ ? น.
๔ ชั้น ๖.๕) + (น.๔ ชั้น ๘.๕ ? น.๔ ชั้น ๗.๕) + (น.๔ ชั้น ๙.๕ ? น.๔ ชั้น ๘.๕)
* ๒๔,๙๓๐ ? ๒๓,๘๙๐ เท่ากับ ๑,๐๔๐ บาท (ผลต่างระหว่างขั้น)
* ๒๕,๙๖๐ ? ๒๔,๙๓๐ เท่ากับ ๑,๐๓๐ บาท (ผลต่างระหว่างขั้น)
* ๒๗,๐๑๐ ? ๒๕,๙๖๐ เท่ากับ ๑,๐๕๐ บาท (ผลต่างระหว่างขั้น)
พ.ส.ร.ที่ได้รับเป็นรายเดือน คือ ๑,๐๔๐ + ๑,๐๓๐ + ๑,๐๕๐ เท่ากับ ๓,๑๒๐ บาท
ตัวอย่างที่ ๒ พ.อ.วันชัย ยิ่งชีพ ได้รับ พ.ส.ร. จำนวน ๓ ขั้น และพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน
๑ ต.ค. ๔๙ เงินเดือนเดือนสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ ก.ย.๔๙รับเงินเดือน น.๔ ชั้น ๒๑.๕ (๔๑,๔๘๐)
พ.ส.ร. ที่ได้รับ ให้นับจาก น.๔ ชั้น ๒๑.๕ ขึ้นไป ๓ ขั้น และนำผลต่างของแต่ละชั้นมารวมกัน เมื่อเหลือ
อีก ๐.๕ ขั้น จะเต็มขั้น ให้คิด ๕ % ในขั้นนั้น คือ (น.๔ ชั้น ๒๒.๕ ? น.๔ ชั้น ๒๑.๕) + (น.๔ ชั้น ๒๓.๕ ?
น.๔ ชั้น ๒๒.๕) + (๕ % )
๔๓,๓๘๐ - ๔๑,๘๙๐ เท่ากับ ๑,๔๙๐ บาท (ผลต่างระหว่างขั้น)
๔๔,๘๗๐ - ๔๓,๓๘๐ เท่ากับ ๑,๔๙๐ บาท (ผลต่างระหว่างขั้น)
เหลืออีก ๐.๕ ขั้น คิด ๕ % เท่ากับ ๒,๒๔๓ บาท (๕% )
พ.ส.ร.ที่ได้รับ คือ ๑,๔๙๐ + ๑๔๙๐ + ๒,๒๔๓ เท่ากับ ๕,๒๒๓ บาท
การออกคำสั่งวันที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)มีสิทธิตั้งแต่วันต้น
ปีงบประมาณถัดจากปีงบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้เสียชีวิต หรือพ้นราชการไปก่อน ให้มีสิทธิตั้งแต่วันที่เสียชีวิตหรือก่อนวันพ้นราชการ
วิธีการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตาม ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการพิจารณา
บำเหน็จพิเศษ ในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีที่ ๑ เงินเดือนยังไม่เต็มขั้น ได้รับ พ.ส.ร. จำนวน ๑ ขั้น จำนวน ๒ ขั้น จำนวน ๓ ขั้น
จำนวน ๔ ขั้น ให้ใช้ขั้นเงินเดือน ณ วันที่มีสิทธิได้รับเป็นฐานใน การคิดโดยเอาเงินเดือนชั้นถัดไป ๑ ชั้น ลบด้วย เงินเดือนวันที่มีสิทธิได้รับ
ตัวอย่าง พ.ต.สุเมธ ใจดี ได้รับ พ.ส.ร. จำนวน ๑ ขั้น ใน ๑ เม.ย.๔๙ ระดับเงินเดือน น.๒ ชั้น
๖ (๑๕,๔๙๐) น.๒ ชั้น ๗ (๑๖,๑๙๐) เท่ากับ ๗๐๐ บาท ถ้าได้รับ พ.ส.ร.
จำนวน ๑ ขั้น ๗๐๐ คูณ ๑ เท่ากับ ๗๐๐ บาท
จำนวน ๒ ขั้น ๗๐๐ คูณ ๒ เท่ากับ ๑,๔๐๐ บาท
จำนวน ๓ ขั้น ๗๐๐ คูณ ๓ เท่ากับ ๒,๑๐๐ บาท
จำนวน ๔ ขั้น ๗๐๐ คูณ ๔ เท่ากับ ๒,๘๐๐ บาท
กรณีที่ ๒ ชั้นเงินเดือนเต็มขั้นหรือเหลืออีก ๐.๕ ขั้น ให้ใช้ตารางเทียบชั้นเงินเดือนของชั้นยศสูง
กว่าถัดไป
ป.๑ ชั้น ๒๙ เต็มขั้นให้เทียบกับ ป.๒ ชั้น ๒๑
ป.๒ ชั้น ๒๕ เต็มขั้นให้เทียบกับ ป.๓ ชั้น ๑๗
ป.๓ ชั้น ๒๑ เต็มขั้นให้เทียบกับ น.๑ ชั้น ๒๑
น.๑ ชั้น ๓๐ เต็มขั้นให้เทียบกับ น.๒ ชั้น ๑๖
น.๒ ชั้น ๒๐ เต็มขั้นให้เทียบกับ น.๓ ชั้น ๑๖
น.๓ ชั้น ๒๐ เต็มขั้นให้เทียบกับ น.๔ ชั้น ๑๖
น.๔ ชั้น ๒๔ เต็มขั้นให้เทียบกับ น.๕ ชั้น ๒๐
เทียบไปจนถึงอัตราเงินเดือนชั้นสูงสุดของทหารชั้นที่เกินกว่านั้นให้ใช้วิธีเพิ่มอัตราเงินเดือนใน
อัตราร้อยละ ๕
กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับไม่เป็นข้าราชการ
ผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เป็นพลทหารประจำการ อาสาสมัครทหารพราน
ลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานราชการ จะได้รับเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวในแต่ละภารกิจ และให้เรียกว่าเงินรางวัลสำหรับการสู้รบแทน เป็นจำนวน ขั้นละ ๑,๒๐๐ บาท
ในกรณีที่ พลทหารประจำการ อาสาสมัครทหารพราน ลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานราชการ เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการทหาร จะได้รับเงินเดือนและ พ.ส.ร. ที่ได้สิทธิ ในอัตรา ๑ ส่วน ๑๒ ของเงินรางวัลสำหรับการสู้รบที่เคยได้ เช่นเคยได้รับเงินรางวัลสำหรับการสู้รบสองครั้งๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็น ๒,๔๐๐ บาท จะได้รับเงิน พ.ส.ร. เท่ากับ ๒๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ได้รับหลังจากวันที่มีสิทธิรับเงินรางวัลสำหรับ การสู้รบไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 
จาก  http://www.our-teacher.com/our-teacher/showarticle.php?id=28
จำนวนคนอ่าน 9974 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    1ต. ค. 56 ถึง30. เม. ย. 57
    จ. ส. อ. ยาโกบ ศรียานเก็ม [04/01/2018 - 19:58:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    <a href=http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.com/>how can i get viagra cheap </a>
  <a href=" http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.com/ ">how to get real viagra cheap </a>
    Scottkic [17/04/2017 - 04:56:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    Hello!
    Pharmk758 [25/02/2017 - 18:30:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">cialis online pharmacy</a>
    Pharme985 [25/02/2017 - 18:26:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    Thanks for another wonderful article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information. eekddgageeeefkdc
    Smitha301 [25/02/2017 - 03:19:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    <a href=http://buyaugmentin.site/>augmentin</a> <a href=http://amoxicillin-500mg.us/>amoxicillin 500mg</a> <a href=http://buykamagra.site/>where to buy kamagra oral jelly</a> <a href=http://eloconoverthecounter.in.net/>elocon</a> <a href=http://levitra-9.top/>levitra</a> <a href=http://buyfluoxetine.space/>buy fluoxetine online</a> <a href=http://buy-valtrex-online.cricket/>valtrex</a> <a href=http://provera10mg.site/>provera</a> <a href=http://benicar-generic.cricket/>benicar</a> <a href=http://cephalexin.gdn/>keflex 500 mg</a>
    DorothyMirty [09/01/2017 - 20:00:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    <a href=http://albendazole-online.science/>albendazole</a> <a href=http://mobic-drug.party/>mobic</a> <a href=http://ventolin-inhaler.cricket/>ventolin inhaler</a> <a href=http://viagra-100-mg.cricket/>100 mg viagra</a>
    Juliaapara [27/12/2016 - 04:57:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    kรถpa piller
  kosta piller
  http://generiskutanresept.top/clonidine/
    alternativ piller [02/09/2016 - 05:58:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    inkรถp piller
  fรถrsรคljning piller
  http://generiskutanresept.top/zofran/
    piller utan recept [31/08/2016 - 05:29:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    http://hydrochlorothiazide-25-mg.top/ - hydrochlorothiazide 25 mg http://propranolol.gdn/ - propranolol http://viagraonlinewithoutprescription.bid/ - viagra online without prescription http://buyavana.trade/ - super avana
    asHili6feul6 [24/08/2016 - 22:39:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    http://tricor.top/ - tricor http://buy-nexium.faith/ - where to buy nexium online http://citalopramhbr20mg.trade/ - citalopram http://buy-nexium.trade/ - buy nexium http://acomplia.gdn/ - acomplia pill http://buy-avodart.review/ - avodart http://clomid50mg.webcam/ - 50 mg clomid
    asHiliv6kamb [22/07/2016 - 08:43:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    98921
    เป็นทหารตั้งแต่ปี53จะได้รับเทาไรคับ [14/07/2016 - 20:46:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    76509
    ละอองดาว โสภา [04/07/2016 - 13:23:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    ตกเบิกเงิน พสร.ปี 54 ทำไมออกช้ามากเลยครับท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณ ช่วยติดตามด้วยนะครับ...ขอบคุณครับทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ
    จ่าสิบเอกสุพรรณ์. ก้อนคำ [20/01/2016 - 22:12:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    พสร.ปี 54/55 ทำไมออกช้าจัง บางคนตายไปแล้วก้อมี เลยไม่มีโอกาสได้ชื่นใจกับ สิทธิ ที่ตนเองพึงจะมีโอกาสได้ สงสารทุกๆคนครับ ที่ยังไม่ได้รับ จนท.ทั้งหลายช่วยอนุโมทนาด้วยเถอะคับ มันนานเกินผิดปกติ
    ชอ ไชยยะ [30/12/2015 - 09:25:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    การขอ พ.ส.ร.ขอได้ไม่เกินกี่ครั้ง
  ถ้าไปกรณีที่ต่างกัน
    จงส.อ.อภิชาติ เดือนแจ้ง [13/11/2015 - 10:13:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ผมมีสิทธิ์รับเงิน พสร.ตั้งแต่ปี49 แต่ย้ายที่ทำงาน ปี 51 ที่ทำงานใหม่ทำคำสั่งตั้งแต่ปี 51 ให้ โดยบอกว่าหน่วยงานเดิมต้องทำคำสั่งและเบิกเงินก่อนหน้านั้นให้ แต่หน่วยงานเก่าบอกว่าหน่วยงานใหม่ต้องทำทั้งหมด จริงๆใครต้องทำครับ
    อนนท์ รักดี [30/09/2015 - 15:57:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    ผมขอถามว่าพสร.ปี54. เมื่อตัวเงินจะออกสักที่นะครับ
    จ่าสิบเอกสุพรรณ์. ก้อนคำ [27/09/2015 - 23:28:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    เวลาทุกคนปฏิบัติหน้าทุกคนเติมใจทำงาน แต่คำตอบที่ทุกคนถามีมีคำตอบที่ไม่ชัดเจนผมอยากได้คำตอบที่ชัดเจน พ.ส.ร. ปี 54 54 55 ออกปี ไหนครับ
    จ.ส.อ.ยาโกบ ศรียานเก็ม [21/12/2014 - 07:47:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    อยากทราบจังว่า พ.ส.ร. ปี 53,54 ของอำเภอเมืองนราธิวาส จะได้รับกับเค้าหรือไม่ จะต้องไปหาคัยดี ช่วยบอกหน่อยผู้มีใจยุติธรรม
    พ.ท.อำพันธุ์ ศรีนาค [24/09/2014 - 16:28:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
     ผมบรรจุในตำแหน่ง ศปก.อ.เมืองนราธิวาส ต้้งแต่
  1 ต.ค.53 พ้น 1 เม.ย.54 ซึ่งทำหน้าที่หาข่าว รายงานข่าวให้ กอ.รมน.จว.น.ธ.ในขณะน้ันคับ จ่าปิยพันช่วยที
    จ.ส.อ.เชาวลิต [04/09/2014 - 10:22:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
     ซึ่งตอนนี้ผมย้ายมารับราชการ จทบ.ส.ฏ. 3 ปีกว่าแล้วคับ ขอให้ผมได้กับเค้าบ้างเถอะคับ พ.ส.ร.จ่าปิยพัน
  ผมเดินทางไปที่หน่วยบรรจุ ได้รับคำตอบว่าเดี่ยวจัดการแก้วไขให้ จนป่านนี้แล้วเรื่องยังไม่ถึง กอ.รมน.สน.เลย จะไปหาคัยดีคับจ่าปิยพัน
    จ.ส.อ.เชาวลิต [04/09/2014 - 10:13:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    หากหน่วยต้นสังกัดไม่ส่งเรื่องขอ พ.ส.ร. ปี 54 ให้
  กอ.รมน.ภาค4 สน. จะไปหาคัยคับ จ่าปิยพัน
  ช่วยหน่อยคับ 0869528079
    จ.ส.อ.เชาวลิต [04/09/2014 - 10:08:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    เมื่อไหร่จะได้รับการอนุมัติครับ พ.ส.ร.ปีงบ 2553,2554,2555 ของตำรวจ 3 จชต.สอบถาม ไป กอ รมนภาค4 ส่วนหน้า แล้วว่าส่งไปให้ ก.บ.ท.ช.
  อนุมัติ จนป่านนี้ ปี2557 แล้ว ยังช้าอยู่
    รตท.เกียรติศักดิ์ ม่วงผุย [14/08/2014 - 11:16:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    3140800147654
  จ่าเอนก ผ่องภูษา
    จ.ส.อ.เอนก ผ่องภูษา [07/08/2014 - 15:16:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    อยากทราบ พสร งบ.54ครับ
    อภิวุฒิ บุญล้อม [28/07/2014 - 09:16:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    เป็นพลทหารปี 49 ได้รับเงินพิเศษสู้รบ 1200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ 6 เดือน 3 จชต. เป็นนายสิบปี
  52 จะได้รับ พสร. ตอนเป็นพลทหารไหมคับ
    ส.อ.พรสวรรค์ บุญยืน [29/06/2014 - 15:19:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    <a href=http://nationalmalemedicalclinics.com/file/#12>More about the author</a> buy clonazepam online pharmacy - many 2mg klonopin
    sgPFzRcLhx [19/10/2013 - 19:37:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ได้เท่าไร
    ยาโกบ ศรียานเก็ม [30/09/2013 - 06:38:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ทำเพื่อประเทศชาติ
    จ.ส.อ.ยาโกบ ศรียานเก็ม [21/09/2013 - 15:45:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ระดับเงินเดื่อนเดี่ยวนี้ปรับใหม่แล้ว ป 2 ขั้น 32 ปรับใหม่เป็น ป 3 ไปกินขั้นไหนครับ
    จ.ส.อ.สุชาติ เทพอินทร์ [02/09/2013 - 22:17:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    กระผมลาออกจากราชการ(เออรี่)เมื่อ1เม.ย 47และคําสั่งให้ได้รับพ.ส.ร.เดือนละ3,150 ตั้งแต่ ๑เม.ย. 47แต่กรมบัญชีกลางปฏิเสธการจ่าย ทําไมเมื่อเมื่อสิทธ์เกิดแล้วทําไมไม่จ่าย ถ้าเป็นอย่างนี้ออกคําสั่งให้ได้รับเดือนละ 1,000,000ก็ได้นี่โก้ดีจะตาย ใช่ใหมครับ
    ร.ต.ชัยวุฒิ. หาญนภา [07/06/2013 - 09:07:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ขอดูหน่อยครับผม
    จ.ส.อ.สมพร หงษ์ภักดี [04/05/2013 - 10:23:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    18347
    ธนสร [06/04/2013 - 16:19:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ขอทราบว่า พ.ส.ร.ของกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ฉก.ปัตตานี ตั้งแต่ 1 เม.ย.53 จะอนุมัติเมื่อใด
    จ.ส.อ.จักรพันธ์ [15/11/2012 - 15:57:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    การคำนวน พ.ส.ร.ในปัจจุบันนี้ใช้ระเบียบปี พ.ศ.อะไรเป็นเกณฑืการคำนวน
    จ.ส.อ.เทพรัตน์ [09/10/2012 - 19:14:02]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *


  ค้นหาใน WWW
   
  ติดต่อ : สวท.สงขลา
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
  เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
  กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
  niwat.g@gmail.com

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่