ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ....

วันที่ 27 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)
 
                    คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
                    สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
                   1. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 1)
                   2. กำหนดให้กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 2)
                   3. กำหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 8 สำนัก 3 สำนักงาน 6 กอง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด และสำนักงานที่ดินอำเภอ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 6 ถึงข้อ 24)
                   4. กำหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี กรมที่ดิน และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)
จำนวนคนอ่าน 194 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่