ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม มาตรฐานจำนวน 2 ฉบับ

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
           สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
           1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 965 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
           2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1222 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่