ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
           สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
           1. แก้ไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอำนาจศาล โดยให้คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง ให้ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลภายในกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การเป็นอย่างช้าและในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการพิจารณาคดีต่อไปได้เพื่อป้องกันการประวิงคดี
          2. แก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาคำร้อง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 90 วัน โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจำเป็นนั้นไว้ด้วย
          3. ให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ไม่เกิน 2 คน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการ
          4. ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่