ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท)

วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
           1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
          2. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
          3. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
          ร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงการคลังเสนอ มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่มีปัญหาในการดำเนินการ ปรับปรุงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้รองรับการเข้ารับการประเมินตามโครงการประเมินภาคการเงิน (FSAP) ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งจะส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยให้เป็นรูปธรรมและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับภาคธุรกิจในการใช้อำนาจรัฐ อันจะทำให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่