ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

ข่าวเด่นในจังหวัด
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 จัดสัมมนาให้ความรู้สื่อมวลชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
            นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการทุจริตอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน ยิ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศไทยก็ยังคงมีคะแนนไม่ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่ากลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกลไกการศึกษา ศาสนา ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ยังไม่ได้ผลเพียงพอที่จะสามารถลดปัญหาและผลกระทบจากการทุจริตให้น้อยลงได้ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็เช่นกัน ยังมีปัญหาการทุจริตทั้งในราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
            "จากปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะผนึกกำลังกันเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต และนำมาสู่การประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสมาชิกสังคมโปร่งใสให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานสื่อสาร เพื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปในทิศทางเดียวกันให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในวงกว้าง อันเป็นการปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต และรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในประเด็นการประสาน ความร่วมมือระหว่างสื่อสารมวลชน กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการต่อต้านทุจริต อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่