ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 
             คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
             สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
             1. กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน การจัดทำทะเบียนประวัติ การแจ้งการย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัว และการสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎร สำหรับคนที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หากมีความประสงค์จะปฏิบัติเรื่องดังกล่าว ให้ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการให้ได้
            2. กำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวที่มีชื่อรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร และมีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัว
            3. กำหนดให้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกให้กับคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาไม่ถึง 10 ปี มีอายุใช้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ถือบัตรได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
            4. กำหนดเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจกำหนดให้บัตรประจำตัวที่ออกให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยประเภทใดมีอายุการใช้บัตรน้อยกว่า 10 ปีได้
            5. กำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองในฐานะผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีหน้าที่และอำนาจกำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำบัตรประจำตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
จำนวนคนอ่าน 125 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่