ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 128 คน)
 
             คณะรัฐมนตรีพิจารณาการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้
             1. ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์กลางในการ บริหารองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยทั้งระบบ (ซึ่งรวมหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินผลและการบริหารงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นของข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailang 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 [ตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ เพื่อเป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
             2. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามที่ วท. เสนอ และให้ วท. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นและข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 [ตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)] ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
             3. รับทราบแนวทางการจัดตั้ง Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน ตามที่ วท. เสนอ และให้ วท. ดำเนินการตามนัยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นและข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 [ตามหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0] ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จำนวนคนอ่าน 129 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่