ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

วันที่ 10 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
           1. รับทราบกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เห็นชอบให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินพันธมิตรในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 และการลงนามในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
           2. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง ขอเงินงบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าที่พักสำหรับผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์และการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์สำหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 [เรื่อง รายงาน การดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2553 (ฮ.ศ. 1431)] เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย โดยให้สายการบินแห่งชาติที่รัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียมอบหมายร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตามความ ตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทบกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และกรมการบิน พลเรือนซาอุดีอาระเบีย ที่จะมีขึ้นในแต่ละปี
           สาระสำคัญของเรื่อง
          1. เนื่องจากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้กำหนดข้อตกลงใหม่ในการขนส่งผู้แสวงบุญ พิธีฮัจย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ซาอุดีอาระเบียกำหนด เพื่อใช้บังคับกับทุกประเทศที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและจะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนด ดังนี้ (1) การขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ให้แบ่งจำนวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ฝ่ายละครึ่งหนึ่งระหว่างสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยกับสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย (2) ไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต จากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบีย และ (3) ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาข้อตกลงดังกล่าวและมีมติเห็นชอบแล้ว รวมทั้งมอบหมายให้กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบข้อตกลงดังกล่าว ด้วยแล้ว
           2. โดยที่ผ่านมาการดำเนินการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยมีการดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็น การมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินประเภท เช่าเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึงหาพันธมิตรร่วมทำการบิน เพื่อให้บริการขนส่ง โดยมิได้มีการระบุว่าต้องเป็นสายการบินใด แต่เนื่องจากข้อตกลงข้างต้นมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ข้อตกลงข้างต้นกำหนด กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามข้อตกลงข้างต้นและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะกำหนดในแต่ละปี
            ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 กรมการปกครองได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวกับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 (กรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้กำหนดให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับปี พ.ศ. 2561) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และโดยที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับจัดบริการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ประกอบกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง เข้าข่ายตามมาตรา 4 (9) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังนั้น จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ มท. เสนอ
จำนวนคนอ่าน 141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่