ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. ....

วันที่ 11 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
                 พน. เสนอว่า
                 1. เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดนิยามคำว่า "น้ำมันเชื้อเพลิง” ให้ครอบคลุมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 ข้อ 44 (13) กำหนดให้สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุเป็นกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
                2. ประกอบกับมาตรา 7 (1) (2) (3) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลักษณะของถัง หรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้กระทำโดยการออกกฎกระทรวง
                3. ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรือภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ ซึ่ง พน. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้ค้าน้ำมัน และผู้ประกอบการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุแล้ว และได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ด้วยแล้ว
               4. ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
               สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
               1. กำหนดบทนิยามคำว่า "ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” "ห้องบรรจุ” "กระป๋องก๊าซ” "ถังก๊าซหุงต้ม” "ถังเก็บและจ่ายก๊าซ” "บริเวณอันตราย” "กำแพงกันไฟ” และ "พื้นที่บรรจุ”
               2. กำหนดให้การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในถังก๊าซหุงต้มให้คิดคำนวณปริมาณ 1 ลิตร เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม
               3. กำหนดลักษณะของกระป๋องก๊าซ ถังก๊าซหุงต้ม การออกแบบ การผลิตหรือสร้างและการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ
               4. กำหนดลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง และรายการคำนวณความมั่นคง ความแข็งแรงของห้องบรรจุ กังเก็บและจ่ายก๊าซ เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซ ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว กำแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ รวมทั้งกำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของพื้นที่บรรจุและห้องบรรจุ
               5. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซหัวจ่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อและอุปกรณ์ของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ วิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ
              6. กำหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงในการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่