ท่านมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในเวบไซต์ของสวท.สงขลา มากน้อยเพียงใด

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ในเวบไซต์สวท.สงขลาได้ที่ niwathot@hotmail.com

มติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วันที่ 11 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
 
                 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
                 สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
                 1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลอาญา ตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ ดังนี้ เรื่องสาระสำคัญ
                             1. การจัดตั้งศาล- ให้จัดตั้งศาลแพ่งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า "ศาลแพ่งมีนบุรี” "ศาลแพ่งตลิ่งชัน” และ "ศาลแพ่งพระโขนง” - ให้จัดตั้งศาลอาญาขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า "ศาลอาญามีนบุรี” "ศาลอาญาตลิ่งชัน” และ "ศาลอาญาพระโขนง” - กำหนดให้การเปิดทำการของศาลดังกล่าวประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา - เมื่อศาลดังกล่าวเปิดทำการแล้ว ให้ยุบเลิกศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนง
                            2. อำนาจศาล - กำหนดให้ศาลดังกล่าวเป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และมีอำนาจพิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมอื่น แล้วแต่กรณี - กำหนดให้เมื่อมีการเปิดศาลดังกล่าวแล้ว ให้โอนบรรดาคดีของศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลจังหวัดพระโขนงไปยังศาลที่จัดตั้งตามร่างพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณีกำหนดให้บรรดากระบวนพิจารณาที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนงที่ได้ดำเนินการก่อนวันเปิดทำการของศาลที่จัดตั้งใหม่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
                            3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- กำหนดให้กฎหมายที่อ้างถึงศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และศาลจังหวัดพระโขนง ที่มีอยู่ก่อนวันเปิดทำการศาลที่จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวอ้างถึงศาลที่จัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แล้วแต่กรณี 
                   2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยเขตอำนาจของศาลแพ่งและศาลอาญา ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาลในร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1. รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยการรับพิจารณาและการโอนคดีในกรณีที่คดีในศาลชั้นต้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศาลดังกล่าว และรองรับศาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตที่มีฐานะเป็นศาลชั้นต้นด้วย
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


ค้นหาใน WWW
 
ติดต่อ : สวท.สงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
เลขที่  439  ถ.สงขลา - เกาะยอ  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100     โทรศัพท์/โทรสาราร 0-7433-0333   
กรุณาให้ข้อเสนอแนะมาที่ :
niwat.g@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม :      
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่